Učiliště martin

VIZE: Řemeslo – Prostředí – Individualita – Kolektiv – Kreativita

Poslání školy

Učiliště Martin je pražským soukromým středním odborným učilištěm bez školného pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Studium ve třech oborech – Keramická výroba, Textilní a oděvní výroba a Zahradnické práce – zaměřujeme na dobré ovládnutí základních řemeslných dovedností s vědomím zdravotních omezení našich žáků.

Vize školy

Základy řemesla
Naše žáky podporujeme v dobrém ovládnutí nejen oborových, ale také obecných řemeslných základů a procesů tak, abychom našim absolventům rozšiřovali možnosti jejich profesního uplatnění.

Přátelské prostředí
Na všech oborech pracujeme v malých týmech složených z vyučujících všeobecných a odborných předmětů, vyučujících praktického výcviku, asistentek a asistentů pedagoga. Propojujeme se napříč obory. Důležitá je pro nás formální i neformální komunikace se zákonnými zástupci. Školu udržujeme moderně vybavenou jak řemeslnými, tak všeobecnými pomůckami a nástroji. Snažíme se o praktický přístup k digitalizaci výuky prostřednictvím technologií srozumitelných pro naše žáky.

Individualita
Klademe důraz na to, že naše žáky opravdu dobře známe. Hledáme a posilujeme silné stránky, zájmy našich žáků a vše zasazujeme do rámce jejich zdravotních omezení. S žákem, zákonnými zástupci, pedagogickými poradnami, centry, i dalšími subjekty intenzivně komunikujeme, abychom rozvoj žáka vedli citlivě, ale směrem ke konkrétním cílům.

Kolektiv
Naši pozornost velmi zaměřujeme na schopnost našich žáků pracovat v různorodých kolektivech. Známe a inspirujeme se napříč ročníky a obory.

Kreativita
Při rozvoji základních řemeslných dovedností vždy žákům dáváme dostatečný prostor pro vlastní vyjádření a tvůrčí přístup. Dáváme pozitivní, upřímnou zpětnou vazbu a vedeme žáky k vlastnímu kritickému pohledu na vlastní práci.

Historie školy

Učiliště Martin existuje již od roku 1992.

Pracoviště školy

Pracoviště Žižkov

Ve třech patrech budovy Chelčického 911/2 sídlí ředitelství školy, keramici a tkalci. V bezbariérové budově vybavené výtahem se nachází jak všeobecně vzdělávací, tak odborné, řemeslné a počítačové učebny. Prostory průběžně modernizujeme a vybavujeme výukovými pomůckami a digitálními technologiemi.

Pracoviště je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou (tramvajová zastávka linek 5, 9, 26 hned vedle budovy). Sídlíme v hustě obydlené oblasti, přesto v ulici Chelčického lze v řádu minut poměrně dobře zastavit i automobilem a zajistit výstup a nástup našich žáků. V ranních hodinách udržujeme naše rezervované parkovací místo právě k tomuto účelu.

Budova není volně přístupná, jednotlivé obory jsou vybavené zvonkem a interkomem.

Pracoviště Komořany

Na odloučeném pracovišti v pražských Komořanech, K Nouzovu 308, sídlí naši zahradníci. Přízemní budova je vybavena učebnami, šatnami, venkovním hřištěm a školní tréninkovou zahradou. Prostory pracoviště průběžně modernizujeme a vybavujeme výukovými pomůckami a digitálními technologiemi.

Pracoviště je dostupné městskou hromadnou dopravou – zastávky MHD ve vzdálenosti 8-10 min. chůze, před školou a v okolí školy je možné snadno zaparkovat.

Budova není volně přístupná, vstup je vybaven zvonkem.

Proč u nás studovat

  • jste uchazečkou / uchazečem se speciálními vzdělávacími potřebami
  • máte zájem o studium v řemeslném oboru keramik, tkalec nebo zahradník
  • hledáte přátelské, propojené a komunikativní prostředí s individuálním přístupem pedagogů, který se nezaměřuje na výkon, ale posilování vašich silných stránek

Přijímací řízení

Informace o aktuálním přijímacím řízení jsou zveřejněny v sekci Zájemci o studium.

Přijímací řízení  je složeno z:

  • motivačního pohovoru
  • krátkého písemného testu
  • ukázky manuální zručnosti

Při přijímacím řízení vycházíme z nejaktuálnějšího doporučení školského poradenského zařízení. Jsme si vědomi psychické náročnosti dané situace, a tak přijímací řízení probíhá v klidném, přátelském prostředí.

U samotného přijímacího řízení jsou v případě potřeby rodiče vítáni.

Pokud nebude naplněna kapacita oboru, mohou být uchazeči přijímáni i v dalších kolech přijímacího řízení.

Volitelné aktivity

Volitelné aktivity Žižkov

Společenská výchova

Jedná se o pravidelné setkávání žáků po vyučování. Čas bude vyplňován procházkami po okolí, venkovními aktivitami, kreativním tvořením a v případě zájmu využijeme i počítačovou místnost. Nebráníme se též návštěvě divadla, kina či jiných akcí. To však bude placeno již nad rámec ceny klubovny.

Cena: 2000 Kč / pololetí

Vedoucí: Patrik Hájek, Renata Cejpová

Místo: Chelčického 911/2, Praha 3

Den:

pondělí 15:05 - 16:00

úterý 14:00 - 16:00

středa 14:00 - 16:00

čtvrtek 14:00 - 16:00

Volitelné aktivity Komořany

Kreaktivní tvoření

Během tohoto předmětu se žáci seznámí s různými technikami výtvarné a ruční tvorby (batikování, decoupage, potisk triček, aranžmá z přírodnin, tematické pečení, kresba, malba aj.). Snažíme se rozvíjet dovednost, představivost a kreativitu a při tom všem se i bavit.

Vedoucí:         Mgr. Kamila Malinová, DiS.

Cena:              1200 Kč / pololetí

Den:                úterý 15:00 – 15:45 (45 min)

Místo:             K Nouzovu 308, Praha 4 – Komořany

Sportovní hry

Sportovní hry jsou určeny pro žáky všech věkových kategorií se zájmem o pohyb. Zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností, koordinace, vytrvalosti, rychlosti a síly. Zahrajeme si různé míčové hry. Pokud počasí dovolí, budeme se pohybovat převážně venku. Při nepříznivém počasí budou sportovní hry probíhat v budově školy.

Vedoucí:         Karel Remiš

Cena:              1000 Kč / pololetí

Den:                čtvrtek 15:00 – 15:45

Místo:              K Nouzovu 308, Praha 4 - Komořany

Léčebný tělocvik (rehabilitace)

V rámci 45 minutového bloku budou pod vedením odborníka probíhat posilovací a korekční cvičení vedoucí ke správnému držení těla a zlepšení zdravotního stavu žáků. Cvičení probíhá v malých skupinkách.

Vedoucí:         Mgr. Milan Kubic

Cena:              1000 Kč / pololetí

Den:                středa individuálně

Místo:             K Nouzovu 308, Praha 4 – Komořany

Partnerství a spolupráce

Centrum MARTIN o.p.s pomocí pestré nabídky individuálních a skupinových aktivit nabízí mladým lidem další vzdělávání, přípravu při hledání zaměstnání a zdokonalování svých dovedností a znalostí. Pro klienty našich sociálních služeb je připravena široká nabídka činností, jejichž pomocí mají možnost poznávat a rozvíjet své zájmy a dovednosti a tím zvyšovat svoji soběstačnost a sebevědomí. Motivujeme mladé lidi k činnosti a tím předcházíme potenciálním nežádoucím iniciativám pramenícím z nevyplněného volného času.

Společnost má ve svých zakládacích dokumentech definován cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce. Zaměstnancům je poskytována podpora dle jejich specifických potřeb a jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku.

Projekty