ŘEDITELSTVÍ

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ OU ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Č.J.     spisový/skartační znak                                                                 23/2020
Vypracoval: Mgr. Aneta Hájková
Schválil: Olga Kočová – ředitelka školy
Projednáno školskou radou dne: 29. 4. 2020
Projednáno pedagogickou radou dne: 29. 4. 2020
Směrnice nabývá platnosti dne: 30. 4. 2020
Směrnice nabývá účinnosti dne: 30. 4. 2020

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborného učiliště pro žáky s více vadami – Praha 3 za 2. pololetí školního roku 2019/2020 vychází z Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhláška vychází z § 56, 71 a 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Postup hodnocení výsledků vzdělávání žáků dále postupuje dle metodiky k hodnocení a klasifikaci 2. pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020.

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání, proto budou žáci výjimečně hodnoceni zejména dle dlouhodobých znalostí jejich výsledků ve škole a nikoliv dle naplnění ŠVP pro tento školní rok.

Škola při hodnocení výsledků žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází pouze z Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a z metodiky vydané k této vyhlášce, nikoliv ze školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků schválených školskou radou.

 1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

 1. a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně do školy (tj. do 10. 3. 2020),
 2. b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku,
 3. c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů
 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky
 • četbu související se zadanými úkoly
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku
 1. UZAVŘENÍ HODNOCENÍ ZA DRUHÉ POLOLETÍ

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve Vyhlášce, pak mu bude v souladu se § 69 odst. 6 školského zákona stanoven náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.

V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze 2 povinných předmětů, má možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, a to v termínu stanoveném ředitelkou školy.

 1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ KONAJÍCÍCH ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU

Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl/a“ nebo slovem „nehodnocen/a“. K závěrečné zkoušce budou připuštěni všichni přihlášení žáci i bez povinnosti mít ukončen poslední rok vzdělávání.

Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu „5 – nedostatečný“ nebo slovy „nehodnocen(a)“, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl(a)“. Toto se týká i celkového hodnocení.

 1. VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Pro vydávání vysvědčení na konci roku platí stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Tento den připadá na úterý 30. června 2020.

V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení individuálně po domluvě 5. 6. 2020.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu a termínech bude škola informovat na webových stránkách.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků OU pro žáky s více vadami nabývají účinnosti dne: 30. 4. 2020
Zaměstnanci školy byli s tímto předpisem seznámení v období: 30. 4. – 7. 5. 2020
Žáci školy byli s tímto předpisem seznámeni vyvěšením na webových stránkách a emailovou komunikací ve dnech:  

1. 5. – 8. 5. 2020

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků OU pro žáky s více vadami za druhé pololetí školního roku 2019/2020 jsou pro žáky, zákonné zástupce i veřejnost, zpřístupněna v kanceláři školy a na webových stránkách školy.

V Praze dne 29. 4. 2020

Olga Kočová

 

Příkaz ředitelky školy č. 22/2020

Organizační opatření

Organizace práce pedagogických pracovníků a asistentů pedagoga v průběhu uvolňování opatření v důsledku vyhlášeného nouzového stavu

s účinností od 30. 4. 2020

Praha 30. 4. 2020

Olga Kočová

ředitelka školy

__________________________________________________________________________

 1. ORGANIZACE PRÁCE PEDAGOGŮ

– pedagogičtí zaměstnanci školy pokračují v distančním vzdělávání žáků podle zavedeného rozvrhu

– pracují v režimu homme office a využívají doporučenou vzdělávací podporu

– pravidelně vyřizují mailovou korespondenci a telefonické konzultace

– účastní se porad pro daný obor (online)

– připravují tématické plány na školní rok 2020/2021

– připravují podklady pro plánovaný nákup pomůcek na další školní rok

– v průběhu uvolňování opatření (od 11. 5. 2020) nabídne OU na pokyn MŠMT možnost osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků a to primárně za účelem přípravy na závěrečnou zkoušku. Žáci mohou tuto možnost využít, je nutné však důkladně zvážit možná rizika z toho vyplývající. Před osobní konzultací je nutné dodržet tyto body:

 • předchozí telefonická, emailová domluva (domluvení termínu, hodiny)
 • nahlášení důvodu konzultace (např. vysvětlení pojmů, příprava na písemnou část zkoušky, apod.)
 • vstup do budovy pouze se zakrytými ústy a nosem, dezinfikované ruce, použití jednorázových rukavic
 • dvoumetrový odstup

– distanční výuka pro žáky závěrečných ročníků (pouze těch, kteří se připravují na závěrečnou zkoušku), kteří nevyužijí možnost osobní konzultace, bude probíhat beze změny podle zavedeného rozvrhu

– v rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, žáků a jejich rodinných příslušníků nadále pokračuje distanční výuka i pro žáky závěrečných ročníků

– osobní přítomnost ostatních žáků dosud není možná

– v průběhu uvolňování opatření budou zajištěny nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku (např. osobní doručování zápisových lístků, doporučení ŠPZ, předem dohodnuté vratky plateb)

– v případě specifických dotazů se pedagogičtí pracovníci obrací na vedoucí oboru, popř. ředitelku školy

 1. ORGANIZACE PRÁCE ASISTETNŮ PEDAGOGA

– – pracují v režimu homme office a využívají doporučenou vzdělávací podporu

– pravidelně vyřizují mailovou korespondenci a telefonické konzultace

– účastní se porad pro daný obor (online)

– zvelebují pracovní prostředí, pod vedením učitelů připravují materiály pro výuku, jsou k dispozici vedení školy pro organizační úkoly

– připravují a vyrábí podpůrné didaktické materiály pro neslyšící žáky

– připravují podpůrné didaktické matriály dle tematických plánů na předmět ODV

 1. ORGANIZACE PRÁCE PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

– pravidelně kontrolují mailovou korespondenci, jsou k dispozici na telefonu

– jsou přítomni na pracovišti z nařízení ředitelky školy

– provádí běžné úklidové práce v době rekonstrukce a oprav v budově, jsou k dispozici vedení školy pro organizační úkoly, provádí běžné činnosti vyplývající z náplně práce

Všichni zaměstnanci školy dodržují nařízení vlády a používají ochranné prostředky – do budovy školy vstupují se zakrytým nosem a ústy, používají dezinfekci rukou, využívají jednorázových rukavic. Použité jednorázové pomůcky vyhazují do označeného koše.

 

 

nařízení32020