Návrat do školy

Doufáme, že situace bude příznivá a umožní nám částečné obnovení výuky od Po 26.4.

Bude nutno dodržovat přísná hygienická pravidla a chovat se v kolektivu ohleduplně.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

návrat žáků do školy

 • PŘI VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY A PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE (včetně výuky) MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA A NOS RESPIRÁTOREM třídy FFP2, KN95

 • OSOBY S PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NEBUDOU DO ŠKOLY VPUŠTĚNY

 • PRAVIDELNÁ DEZINFEKCE A MYTÍ RUKOU (při vstupu do školy, před testováním, po toaletě, před svačinou,…)

 • V CO NEJKRATŠÍM ČASE PO PŘÍCHODU DO BUDOVY SI KAŽDÝ DŮKLADNĚ 20 – 30 sekund UMYJE RUCE TEPLOU VODOU S MÝDLEM, POPŘÍPADĚ PROVEDE DEZINFEKCI RUKOU

 • RUCE SE VYSOUŠÍ JEDNORÁZOVÝMI UTĚRKAMI, VYSOUŠEČI RUKOU

 • KAŠLAT A KÝCHAT JE NUTNÉ DO JEDNORÁZOVÉHO KAPESNÍKU, TEN NEPRODLENĚ VYHODIT A NÁSLEDNĚ SI UMÝT RUCE

 • ČASTÉ A INTENZIVNÍ VĚTRÁNÍ UČEBEN A OSTATNÍCH VYUŽÍVANÝCH PROSTOR ŠKOLY

 • TŘETÍM OSOBÁM JE VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY ZAKÁZÁN

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů
Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) nebo
studentem projít jednotlivé položky tohoto seznamu.
V případě, že dítě, žák nebo student na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně
vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy
podle pravidel uvedených v Manuálu.
Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:
 zvýšenou tělesnou teplotu
 suchý kašel
 dušnost
 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 ztrátu chuti a čichu
 bolest v krku
 bolest svalů a kloubů
 rýmu / ucpaný nos
 bolest hlavy

INFORMACE K OTEVŘENÍ ODBORNÉHO UČILIŠTĚ KE DNI 26. 4. 2021

 • osobní přítomnost žáků na praktické výuce je podmíněna účastí na testování

 • žáci budou rozděleni do neměnných skupin do maximálního počtu 15 žáků

 • přítomnost žáka ve škole je pouze za předpokladu, že nevykazuje tyto příznaky:

– zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost

– zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

– ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy

 • testování žáků (keramické práce) – 1. sk pondělí od 7:45 2. sk. středa od 7:45

          testování žáků (tkalcovské práce) – 1. sk. pondělí od 7:45 2. sk. středa od 7:45

          testování žáků (zahradnické práce) – 1. sk. pondělí od 7:45 2. sk. středa od 7:45

 • prezenční vyučování probíhá 5 vyučovacích hodin (do 13:00)

 • výuka bez zajištění oběda

 • nadále probíhá distanční forma vzdělávání teoretických předmětů

 • TESTOVÁNÍ V PONDĚLÍ 26. 4. a VE STŘEDU 28. 4. 2021 (poté každé pondělí a středu)

– příchod ke škole dle rozpisu skupin v 7:45

– testování proběhne testem LEPU RAPID (atg)

– testování max. po 7 žácích najednou (zachování hygienických pravidel)

– žáky si vyzvedne pedagogický pracovník, žáky odvede do testovací místnosti

– žáci jsou pedagogy seznámeni s instrukcemi, poté se žáci otestují

– po otestování odchází žáci opět před školu, kde čekají 15 minut na výsledek testu, testovací místnost se dezinfikuje a vchází druhá polovina žáků k testování

– pokud je žák NEGATIVNÍ, může vstoupit do třídy

– pokud je výsledek žáka POZITIVNÍ, je po poučení odeslán domů s potvrzením pozitivního testu. Pokud žák odchází s doprovodem, vyčká v izolační místnosti s pedagogickým dozorem na doprovod. Po odchodu ze školy neprodleně informuje svého lékaře.

 • NADÁLE PŘETRVÁVÁ DODRŽOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ

 – VSTUP ŽÁKA POUZE S RESPIRÁTOREM (s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2 nebo DS)

– OKAMŽITÁ DEZINFEKCE RUKOU, ČASTÉ VĚTRÁNÍ, SVAČENÍ VENKU nebo U OTEVŘENÉHO OKNA

– ZÁKAZ VSTUPU 3. OSOBY NA PŮDU ŠKOLY (ve výjimečných případech omezení pobytu 3. osoby)

 • POKUD ŽÁK ODMÍTNE TESTOVÁNÍ, NEBUDE MU UMOŽNĚN VSTUP DO ŠKOLY A ÚČAST NA PREZENČNÍM VYUČOVÁNÍ