Důležité termíny


16. 10. 2021

Počet přístupů
529949

Hygienická opatření

testovani-instruktazni-letak-lepu

testujeme, aby bylo bezpečno

INFORMACE K TESTOVÁNÍ pro zaměstnance

Pedagogičtí pracovníci přichází do zaměstnání v 7:30, provedou testování samoodběrem nejprve u sebe, připraví testovací místnost pro žáky a poté dohlíží nad testováním žáků.

1. Prostory pro testování

V oboru Keramické práce a Tkalcovské práce bude testování probíhat v učebně v 1. patře na adrese Chelčického 2, Praha 3. V oboru Zahradnické práce bude probíhat testování v učebně u zadního vchodu.

V oboru Zahradnické práce bude testování probíhat (v případě příznivého počasí s teplotami 15 – 30 ᵒC) venku před zadním vchodem, kde budou připraveny stoly a židle k testování.

2. Materiál pro testovací místnost:

– testovací sady

– otevřený odpadkový koš (bez víka)

– odpadkové pytle (buďto 1 o tloušťce min. 0,2 mm, nebo tenčí ale zdvojené)

– dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem

– dezinfekce na plošnou a povrchovou dezinfekci s rozprašovačem

– stopky nebo jiný přístroj pro měření času

– seznam testovaných osob

– jednorázové papírové utěrky

– respirátor pro pedagogy

– jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem

– vytištěný formulář pro potvrzení pozitivního testu

3. Personální zajištění

V každém oboru bude jmenována osoba, která:

– dohlíží na žáky při provádění testů

– zaznamenává výsledky

– likviduje použité testy

– zajišťuje dohled v izolační místnosti

4. Příprava na testování

– v pondělí 19. 4. a ve středu 21. 4. budou žáci seznámeni s průběhem testu

– žáci budou rozděleni do skupin tak (cca po 7 žácích), aby bylo možné při testování dodržet 1,5 metru rozestupy

– žáci budou usedat ke stolům dle připraveného zasedacího pořádku, aby mohli na výsledky testu čekat před školou a mohli se tak vystřídat s druhou testovanou skupinou

5. Průběh testování AG testy – LEPU test

– všichni přítomní mají po celou dobu testování nasazené respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr

– dohlížející osoby mají jednorázové rukavice

– po celou dobu testování jsou otevřená okna

1. PŘED TESTOVÁNÍM SI KAŽDÝ TESTOVANÝ VYDEZINFIKUJE RUCE

2. DOHLÍŽEJÍCÍ OSOBA INFORMUJE TESTOVANÉ O PRŮBĚHU ODBĚRU

3. KAŽDÝ TESTOVANÝ OBDRŽÍ JEDNU TESTOVACÍ SADU A ROZBALÍ A PŘIPRAVÍ VŠECHNY KOMPONENTY

4. TESTOVANÝ STAHUJE ROUŠKU A PROVÁDÍ SAMOODBĚR DLE POKYNŮ

– Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5x otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem. Po dokončení si testovaný opět nasadí respirátor.

– Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru

5. DLE POKYNŮ DOHLÍŽEJÍCÍ OSOBY KAŽDÝ TESTOVANÝ SÁM POKRAČUJE KROKEM VYHODNOCENÍ TESTU:

 • otevírá vyhodnocovací kartu

 • vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)

 • odstraňuje lepicí proužek

 • dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku

 • otočí tyčinkou 2x tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne

6. DOHLÍŽEJÍCÍ OSOBA SPOUŠTÍ ODPOČET ČASU K VYHODNOCENÍ V DÉLCE 15 minut

7. PRVNÍ ČÁST TESTOVANÉ SKUPINY ODCHÁZÍ ČEKAT NA VÝSLEDKY PŘED ŠKOLU, K TESTOVÁNÍ SE DOSTAVUJE DRUHÁ ČÁST TESTOVANÉ SKUPINY

8. VÝSLEDEK TESTU ZAZNAMENÁ POVĚŘENÁ OSOBA DO SEZNAMU TESTOVANÝCH

9. VYHODNOCENÍ TESTU:

 • Pokud je výsledek negativní, vyhazuje se testovací sada do určeného odpadkového koše. Žák může vstoupit do třídy.

 • Pokud je výsledek pozitivní, vyhazuje se testovací sada do určeného odpadkového koše, žák odchází ze školy, nebo je poslán do izolační místnosti. Dezinfikuje se vše, čeho se pozitivní žák mohl dotknout.

 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat test nový.

10. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM Z TESTOVÁNÍ:

 • Bezprostředně po dokončení testování v daném dni určená osoba zaváže odpadkový pytel, zvenku pytel ošetří dezinfekcí v rozprašovači a pytel odnese na určené místo.

 • Při nakládání s odpady pověřenou osobu je vhodné používat rukavice, dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou.

V Praze 12. 4. 2021

Olga Kočová

ředitelka školy

INFORMACE PRO OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ ÚKLID VE ŠKOLE

ÚKLID A DEZINFEKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROBÍHÁ VÍCEKRÁT DENNĚ

 • VYPRAZDŇOVÁNÍ ODPADKOVÝCH KOŠŮ JE PROVÁDĚNO MINIMÁLNĚ 1X DENNĚ

 • DĚNNĚ SE PROVÁDÍ DŮKLADNÝ ÚKLID VŠECH MÍSTNOSTÍ, VE KTERÝCH SE ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY POHYBUJÍ

 • ÚKLID POVRCHŮ A PLOCH SE PROVÁDÍ NA MOKRO, PŘÍPADNĚ S POUŽITÍM DEZINFEKČNÍHO PŘÍPRAVKU, KOBERCE SE VYSÁVAJÍ

 • JE KLADEN DŮRAZ NA DEZINFEKCI POVRCHŮ NEBO PŘEDMĚTŮ, KTERÉ POUŽÍVÁ VĚTŠÍ POČET LIDÍ (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice PC, počítačová myš, baterie u umyvadel, splachovadla)